UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMzZTAwMzAtMGQyOS00NjM2LTg1MTMtODEwMjJiMmY2ZWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267df3c0a-a1c3-4777-997f-ad1d0b1bc96e%22%2c%22Oid%22%3a%22d645ce7e-11a6-47ec-a855-404e8fbb82b3%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to