UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRiMDBkNjYtZmY2Yi00ZjZlLTliY2EtYzE3M2QwY2VhYzNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf86a014-96d7-41d8-a2fc-68c2e2d0d154%22%2c%22Oid%22%3a%22786149c7-cd4e-4b2e-a24e-c581e761e327%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to