UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab3b1456f29f1405ea69eb2a85fea3349%40thread.tacv2/1623177590984?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce830292-95b3-4567-8c01-bc26607d6f5d%22%2c%22Oid%22%3a%22a7b11ba9-bb63-42d6-ae46-2720dc248237%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to