UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgwZTcxZmMtN2JiMy00YjE1LWJhOGItMTFjZjBiMWMyY2Ex%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22facc8fc8-244c-4abe-b023-776f04bdbc98%22%2c%22Oid%22%3a%22fbbeedd8-f9d4-409f-bfee-c025164c8a72%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to