UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI1NzRlM2QtNTRhZi00MWEyLTk1YmMtYzZkY2Q4NGYzOWI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288a53eba-ebed-4495-bac1-953d26233887%22%2c%22Oid%22%3a%22f38e1d6a-8383-4f30-8d61-d775d1014192%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to