UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aef862cde9c624236803bf309f748d288%40thread.tacv2/1615454927954?context=%7b%22Tid%22%3a%223564a167-21fb-4b02-b2d4-94c9891b66f0%22%2c%22Oid%22%3a%22e207546d-b153-49dc-8cd2-8874c6ddcf14%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to