UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTRkNWExNzEtMDUyNS00YjVhLThhMTUtMjQ1ODEyM2JkMWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288a53eba-ebed-4495-bac1-953d26233887%22%2c%22Oid%22%3a%223bb5eaa5-4637-424e-86b7-9f18b40c2b9e%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to