UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a802ebbb99a0c4a54a7108d0289d0f484%40thread.tacv2/1649067560358?context=%7b%22Tid%22%3a%22cf7df1b3-1d22-4fbe-ae80-a0211d0ce504%22%2c%22Oid%22%3a%22ba5a27f3-dba2-4280-b9d9-bb5e30a1ac3c%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to