UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abef331ac713e4ee4af3bdb988a9ee8b8%40thread.tacv2/1618555622879?context=%7b%22Tid%22%3a%223564a167-21fb-4b02-b2d4-94c9891b66f0%22%2c%22Oid%22%3a%2246d057e4-9750-4429-b43f-c7576efe621a%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to