UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3agnYQHeeQE8g4KcfZmBwowJ7Z-LePnX_MSA2tNlq0KGQ1%40thread.tacv2/1623343503288?context=%7b%22Tid%22%3a%227aa1bda9-79b1-42ae-992a-d5a1c1a33805%22%2c%22Oid%22%3a%22b4f24c90-71d3-4bf8-a68c-8d8dd59b8e04%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to