UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a61746f80009e45a8ae9673d3486dcd7e%40thread.tacv2/1618305485264?context=%7b%22Tid%22%3a%2288a53eba-ebed-4495-bac1-953d26233887%22%2c%22Oid%22%3a%22c62eb6e9-9d74-4fc6-8f50-94b78e97bb7c%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to