UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a389b12e892364e2884638dcb6edc0042%40thread.tacv2/1617115238373?context=%7b%22Tid%22%3a%225ab54637-2cb2-45b9-bb7c-d3276f46ce03%22%2c%22Oid%22%3a%22d02bf9f0-2d7d-4810-837f-f078488d3baf%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to