UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae914174b062241beb4e69a0995c8dd62%40thread.tacv2/1678552712577?context=%7b%22Tid%22%3a%220023e433-81ba-4b05-8b9e-b24a57d77711%22%2c%22Oid%22%3a%22fbc89bbb-c1c6-42f5-93b9-1997309abd92%22%7d i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to